Καταστατικό

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΤΙΚΟΥ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
(ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ – ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ – ΥΔΡΟΚΕΦΑΛΙΑ – ΜΙΚΡΟΚΕΦΑΛΙΑ – ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN)
“Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ»

 

ΑΡΘΡΟ  1

Ιδρύεται Σύλλογος πρόληψης , ενημέρωσης και συμπαράστασης γονέων κ κηδεμόνων ατόμων με ειδικές ανάγκες προερχόμενες από εγκεφαλική παράλυση – νοητική υστέρηση-μικροκεφαλία-σύνδρομο Down, με έδρα το Δήμο Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη Αττικής και με επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ – ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ –ΥΔΡΟΚΕΦΑΛΙΑ-ΜΙΚΡΟΚΕΦΑΛΙΑ-ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN) «Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ». Τα γραφεία του Σωματείου βρίσκονται στην οδό Ίωνος Δραγούμη αρ. 5.

ΑΡΘΡΟ 2

Ο σύλλογος αυτός μπορεί ν’ αποτελέσει μέλος Ομοσπονδίας Συλλόγων-Σωματείων ή συνομοσπονδίας ανάλογων Συλλόγων οποιασδήποτε περιφέρειας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοποί του Συλλόγου είναι:

α) Η προάσπιση με κάθε νόμιμο μέσο των ηθικών, κοινωνικών και υλικών συμφερόντων των ατόμων με ειδικές ανάγκες προερχόμενες από εγκεφαλική παράλυση-νοητική υστέρηση –μικροκεφαλία-σύνδρομo Down,

β) Η καλύτερη ποιότητα ζωής των ατόμων αυτών που φοιτούν σε Οικοτροφεία και σε μονάδες Επαγγελματικής Αποκατάστασης, Κοινωνικής Ενσωμάτωσης κι Αλληλοαποδοχής.

γ) Η συνεχής προσπάθεια για την ένταξη των παραπάνω ατόμων στην παραγωγική διαδικασία με την ίδρυση προστατευόμενων εργαστηρίων για την απασχόληση εκείνων που δεν μπορούν να ενταχθούν στην ελεύθερη αγορά εργασίας, ώστε όλα τα άτομα με ειδικές ανάγκες και αναπηρίες προερχόμενες από εγκεφαλική παράλυση-νοητική υστέρηση-μικροκεφαλία-σύνδρομο Down να έχουν απασχόληση,

δ) Η συνεργασία με άλλα Σωματεία –Συλλόγους με παρεμφερές αντικείμενο στο εσωτερικό και στο εξωτερικό καθώς και η συμμετοχή στα σχετικά κοινοτικά προγράμματα,

ε) Η προσπάθεια για βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των παραπάνω ατόμων με ειδικές ανάγκες προερχόμενες από εγκεφαλική παράλυση-νοητική υστέρηση –μικροκεφαλία- σύνδρομο Down και η προσαρμογή του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου στη χώρα μας με συμμετοχή σε συλλογικές προσπάθειες αρωγής της πολιτείας στην απόφαση και προώθηση νομοθετικών ρυθμίσεων εκπαίδευσης, κέντρων περίθαλψης και φιλοξενίας για βαριές αναπηρίες , ίδρυσης ξενώνων, πρότυπων κατοικιών- μονάδων αυτόνομης διαβίωσης κλπ.

στ) Η συμμετοχή και η προώθηση των ατόμων με ειδικές ανάγκες προερχόμενες από εγκεφαλική παράλυση –νοητική υστέρηση –μικροκεφαλία- σύνδρομο Down σε αθλητικές δραστηριότητες κι η συμμετοχή στην προσπάθεια ανάπτυξης του Ειδικού Αθλητισμού,

ζ) Η προσπάθεια για διαρκή ενημέρωση, πληροφόρηση για τα αποτελέσματα των επιστημονικών ερευνών  κι εξελίξεων στην ιατρική που αφορούν τις παραπάνω καταστάσεις κι η αξιοποίησή τους σε προτάσεις και γνωμοδοτήσεις σε αρμόδιους φορείς για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των συνθηκών διαβίωσης  των ατόμων με ειδικές ανάγκες προερχόμενες από εγκεφαλική παράλυση –νοητική υστέρηση –μικροκεφαλία- σύνδρομο Down,

η) Η προσπάθεια για την με κάθε τρόπο διασφάλιση ίσων ευκαιριών σε άτομα με ειδικές ανάγκες προερχόμενες από εγκεφαλική παράλυση –νοητική υστέρηση –μικροκεφαλία- σύνδρομο Down,

θ) Η σύσταση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων παιδιών με ειδικές ανάγκες,

ι) Η συμμετοχή και η ανάπτυξη υποστηρικτικών δικτύων και δομών προσφοράς βασικών οικονομικών, κοινωνικών κι ατομικών αγαθών σε οικογένειες ατόμων με ειδικές ανάγκες που αδυνατούν, λόγω οικονομικής ή άλλης κρίσης ή ανάγκης, να έχουν πρόσβαση σε βασικά αγαθά, όπως η τροφή, η στέγη, η υγεία, η μόρφωση, η πρόνοια ιδίως για τα πάσχοντα μέλη τους,

ια) Η σύσταση, λειτουργία, διαχείριση κι ανάπτυξη δομών, εστιών κι υπηρεσιών κάλυψης και παροχής τροφής, στέγης, υγείας, μέριμνας, αλληλεγγύης κι ειδικότερα, η εύρεση, ενοικίαση, αγορά χώρων ή εστιών διαμονής, κατοικίας και φιλοξενίας των μελών των οικογενειών νοσούντων ανθρώπων ή παιδιών από την επαρχία, για όσο χρόνο οι συγγενείς τους νοσηλεύονται σε νοσηλευτικά ιδρύματα, κάθε φύσης, εντός κι εκτός του Ν. Αττικής, η σύσταση και λειτουργία κοινωνικού παντοπωλείου για τις ανάγκες των οικογενειών των παιδιών ή/και μελών με ειδικές ανάγκες, χώρων πραγματοποίησης ιατρικών, ορθοπεδικών και νευρολογικών εξετάσεων και παροχής υγειονομικής και πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης κάθε επιπέδου κι ειδικότητας, πραγματοποίησης, φυσιοθεραπείας, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας  και προληπτικής ιατρικής, από εξωτερικούς αρμόδιους, επιστημονικούς συνεργάτες ή εθελοντές και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου για τη λειτουργία τέτοιων χώρων, γραφείων ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών,  για την παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών στους πάσχοντες αλλά και στις οικογένειές τους, από εξωτερικούς, αρμόδιους, επιστημονικούς συνεργάτες ή εθελοντές και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου για τη λειτουργία τέτοιων χώρων,

ιβ) Η μελέτη τεκμηρίωση ολοκληρωμένων προτάσεων και προγραμμάτων στους τομείς της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της αγροτικής παραγωγής, της βιοτεχνίας, του εμπορίου, του τουρισμού, του πολιτισμού και των υποδομών και η προώθησή τους στα αρμόδια όργανα και φορείς κι η παροχή οικονομικής βοήθειας στα μέλη του Σωματείου και της οικογένειάς τους.

ιγ) Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας, η διοργάνωση σεμιναρίων και διαλέξεων, η εύρεση και συντήρηση κατάλληλων χώρων για τη διεξαγωγή σεμιναρίων και διαλέξεων, η κινητοποίηση των πολιτών για τα παραπάνω θέματα κι η ανάπτυξη πρωτοβουλιών για τη συμμετοχή τους σε δράσεις και πρωτοβουλίες προς προώθηση των παραπάνω θεμάτων. Η εύρεση και συντήρηση κατάλληλων χώρων και αιθουσών για τη διεξαγωγή σεμιναρίων, ενημερωτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων επαγγελματικού προσανατολισμού στον εργασιακό χώρο,

ιδ) Η παροχή εν γένει επείγουσας ψυχοκοινωνικής, άμεσης ιατρικής, φαρμακοοικονομικής, ψυχολογικής, ανθρωπιστικής και επισιτικής βοήθειας, με κάθε μέσον (ενδεικτικά κι όχι περιοριστικά ανάπτυξη τηλεφωνικής γραμμής υποστήριξης ή άμεσης βοήθειας, συγκέντρωση και διανομή υλικών).

ιε) Η αναζήτηση, εύρεση (συμπεριλαμβανομένων της δωρεάν παραχώρησης, μίσθωσης κι αγοράς) και η λειτουργία κατάλληλων χώρων εκμάθησης χορού, μουσικής, ζωγραφικής, οικοτεχνίας, αγγειοπλαστικής, ξυλογλυπτικής και κάθε άλλης τυχόν κατάλληλης δημιουργικής απασχόλησης (θεατρικό παιχνίδι κλπ), ψυχαγωγίας, ψυχοσυναισθηματικής ανάπτυξης και έκφρασης,

ιστ) Η διοργάνωση εκδρομών, επιμορφωτικών ή αναψυχής, ημερίδων, συνεδρίων και γενικά κάθε απαραίτητης εκδήλωσης για τον επαγγελματικό προσανατολισμό, τη ψυχοπνευματική ανάπτυξη και την παροχή υπηρεσιών φροντίδας κι ανακούφισης των ατόμων με ειδικές ανάγκες,

ιζ) Η ανάπτυξη και εκτέλεση ευρωπαϊκών προγραμμάτων που αφορούν τα άτομα με ειδικές ανάγκες, καθώς και προγραμμάτων που αφορούν την αντιμετώπιση της ανεργίας  και του κοινωνικού αποκλεισμού, η αναζήτηση κι εύρεση κατάλληλης εργασίας, υπό τις προϋποθέσεις και τους όρους του νόμου, κι η παροχή συνδρομής για την ομαλή ένταξη των μελών και των ατόμων με ειδικές ανάγκες στους χώρους εργασίας, παραγωγής ή παροχής υπηρεσιών,

ιθ) Η ανάληψη πρωτοβουλιών για την παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που προσπαθούν να αναπτύξουν επαγγελματική δραστηριότητα, με στόχο την ουσιαστική βελτίωση του οικονομικού, πνευματικού και κοινωνικού τους επιπέδου,

κ) Η συνεργασία και επικοινωνία της εταιρείας με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, με σπουδαστικούς, επιστημονικούς, πνευματικούς, εργατικούς, αγροτικούς , αθλητικούς απόδημου Ελληνισμού Συλλόγους, δημόσιους και ιδιωτικούς, που έχουν κοινούς ή παρεμφερείς σκοπούς για την προώθηση των κοινών σκοπών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,

κα) Η διάδοση της ιδέας του εθελοντισμού, η συγκρότηση εθελοντικών ομάδων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, η συμμετοχή κι ανάπτυξη ανθρώπινων δικτύων και θεσμών αλληλεγγύης.

Κβ) Η δημιουργία οικοτροφείων, κέντρων, ξενώνων, κατασκηνώσεων, καταστημάτων κι οποιασδήποτε άλλης δομής υποστηρικτικής τόσο σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών και προσφοράς αγαθών όσο και σε επίπεδο απασχόλησης κι ανάπτυξης δραστηριοτήτων στους παραπάνω τομείς.

ΑΡΘΡΟ 4

Για την πραγματοποίηση των σκοπών του ο Σύλλογος θα χρησιμοποιεί κάθε νόμιμο μέσον όπως:

 • Την οργάνωση διαλέξεων, ομιλιών, εορτών, εκθέσεων, συγκεντρώσεων, επιστημονικών συνεδρίων και την έκδοση κάθε είδους μορφωτικού και διαφωτιστικού υλικού,
 • Την ενημέρωση των αρμοδίων κρατικών υπηρεσιών και ιδιωτικών φορέων σχετικά με τα αιτήματα ατόμων με ειδικές ανάγκες προερχόμενες από εγκεφαλική παράλυση –νοητική υστέρηση-μικροκεφαλία – σύνδρομο Down και την επιδίωξη, με κάθε νόμιμο μέσο, της επίλυσης αυτών,
 • Κάθε νόμιμη εκδήλωση, ενέργεια ή δραστηριότητα, που αποβλέπει στην επιτυχία των σκοπών του Συλλόγου
 • Τη συμμετοχή σε Ομοσπονδία Συλλόγων-Σωματείων ή σε Συνομοσπονδία ανάλογων Συλλόγων οποιασδήποτε περιφέρειας και τη συνεργασία με άλλους Συλλόγους-Σωματεία με παρεμφερείς σκοπούς
 • Τη δημιουργία- ίδρυση- λειτουργία γραφείων- παραρτημάτων και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας με την επωνυμία-διακριτικό τίτλο «Φροντίδα»
 • Τη δημιουργία κέντρων ημερήσιας φροντίδας σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας με την επωνυμία «Φροντίδα».

Σε κάθε περίπτωση για την επίτευξη των σκοπών του το Σωματείο θα αξιοποιήσει την εμπειρία και τις γνώσεις των μελών του, των μελών της Διοίκησής του καθώς και τα παρακάτω μέσα:

 • Παροχή νομικής αρωγής στα μέλη.
 • Ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης με κάθε πρόσφορο μέσο (ημερίδα, συνέδρια, εκθέσεις, κοινωνικές-πολιτιστικές εκδηλώσεις Μ.Μ.Ε. κ.α.)
 • Μεθόδευση προσπαθειών εκπροσώπησης των ατόμων με ειδικές ανάγκες στα κέντρα λήψης αποφάσεων των υπηρεσιών υγείας.
 • Ενδυνάμωση άτυπων διαπροσωπικών δικτύων και δικτύωση των υπηρεσιών υγείας με οργανωμένο πρόγραμμα δράσης
 • Ενίσχυση των διαδικασιών πρόσβασης στην ενημέρωση με συστηματική μεθοδολογία και χρήση των μέσων τεχνογνωσίας
 • Ενεργή συμμετοχή, αλληλεγγύη και συνεργασία με τους επαγγελματίες υγείας, τους κοινωνικούς φορείς, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, με ομάδες και συλλόγους εθελοντών με τις οικογένειες και τα άτομα με ειδικές ανάγκες.
 • Συμμετοχή σε διαδικασίες ψυχοεκπαίδευσης των ατόμων με ειδικές ανάγκες και των οικογενειών τους, των επαγγελματιών, των εργοδοτών.
 • Θεωρητική και εμπειρική επεξεργασία των σχετικών με την υγεία και τα δικαιώματα ζητημάτων και προσπάθεια συμβολής στις αναγκαίες νομοθετικές προσαρμογές.
 • Παρέμβαση του Σωματείου σε ζητήματα συμβάσεων, διαιτητικών αποφάσεων, διαφορών εργασίας και γενικά σε κάθε θέμα που μπορεί να έχει άμεση ή έμμεση συνέπεια στα ζητήματα υγείας, εργασίας κι επιμόρφωσης των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

ΑΡΘΡΟ 5

Ως μέλη του Συλλόγου γράφονται όλοι οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται πραγματικά να προσφέρουν τη βοήθεια τους, τη γνώση τους, την τεχνογνωσία τους, το ενδιαφέρον τους και ηθική και υλική υποστήριξη στα άτομα με ειδικές ανάγκες προερχόμενες από εγκεφαλική παράλυση –νοητική υστέρηση –μικροκεφαλία- σύνδρομο Down. Η εγγραφή των μελών γίνεται με αίτηση του ενδιαφερομένου προς το Διοικητικό Συμβούλιο και με τη ταυτόχρονη γραπτή δήλωση του υποψήφιου μέλους ότι θα τηρεί το Καταστατικό και τις αποφάσεις του Συλλόγου. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για την εγγραφή ή μη κάθε υποψήφιου μέλους.

ΑΡΘΡΟ 6

Τα μέλη του Συλλόγου τα δικαιώματα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των Αντιπροσώπων του Συλλόγου σε διάφορες Οργανώσεις. Τα μέλη είναι υποχρεωμένα να παραβρίσκονται στις Συνελεύσεις, ζητούν και λαμβάνουν το λόγο σε συζητούμενα θέματα και ψηφίζουν εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις έναντι του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 7

Κάθε μέλος καταβάλλει κατά την εγγραφή του δικαίωμα εγγραφής είκοσι (20,00) ευρώ κι ετήσια εγγραφή είκοσι (20,00) ευρώ. Τα ποσά αυτά αυξομειώνονται κάθε έτος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου ή και έκτακτα για οποιοδήποτε ποσόν, ειδικά για την αντιμετώπιση δικαιολογημένων αναγκών του Συλλόγου

ΑΡΘΡΟ 8

Κάθε μέλος που δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Καταστατικού διαγράφεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μετά από δικαιολογημένη πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης το μέλος διαγράφεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, με αιτιολογημένη απόφασή του, σε περίπτωση καθυστερημένης καταβολής της ετήσιας εισφοράς του πέραν του τριμήνου από τη λήξη της εκάστοτε, ταχθείσας από το Δ.Σ. του Συλλόγου, σχετικής προθεσμίας. Στην περίπτωση αυτή το διαγραφέν μέλος δεν έχει το δικαίωμα να ζητήσει επανεγγραφή του παρά μόνο ένα χρόνο μετά τη διαγραφή του.

ΑΡΘΡΟ 9

Πόροι του Συλλόγου είναι: α) τα δικαιώματα εγγραφής κάθε μέλους, β) οι ετήσιες συνδρομές, γ) έκτακτες εισφορές των μελών που καταβάλλονται ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, δ) επιχορηγήσεις ή παροχές από κρατικές, δημοτικές κι άλλες αρχές ή από Οργανισμούς, Τράπεζες κλπ, ε) οι εισπράξεις από γιορτές ή εκδηλώσεις φιλανθρωπικού-πολιτιστικού χαρακτήρα, λαχειοφόρες αγορές ή οποιαδήποτε άλλη νόμιμη πηγή, στ) δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες ή ιδιωτικές ενισχύσεις μετά από εγκριτική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ζ) τόκοι κεφαλαίων του Συλλόγου καθώς και κάθε νόμιμο έσοδο, η) συνδρομές από τη διανομή του περιοδικού του Σωματείου με τις δραστηριότητες του και της Εφημερίδας του Σωματείου, θ) εισπράξεις από τη διενέργεια λαχειοφόρων κληρώσεων για την επίτευξη των σκοπών του, ι) εισπράξεις από κατασκευή και πώληση προϊόντων και ειδών που δημιουργούνται ή παρασκευάζονται από τα μέλη του Συλλόγου ή/και εθελοντές, ια) δωρεές που προσφέρονται σε περιπτώσεις γάμων, βαφτίσεων, κηδειών, μνημόσυνων κλπ και (ιβ) εισπράξεις μέσω ηλεκτρονικών πωλήσεων, ενδεικτικά κι όχι περιοριστικά αναφερομένων ως e-bay, πωλήσεων δια μέσω οποιωνδήποτε νόμιμων διαδικασιών χρησιμοποιούνται από νόμιμα εγκατεστημένες στην Ελλάδα τραπεζικές εταιρίες ή πιστωτικά ιδρύματα εν γένει.

ΑΡΘΡΟ 10

Ο Σύλλογος διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, εκλεγμένο με ψηφοδέλτια και μυστική ψηφοφορία, κάθε διετία με τακτική γενική Συνέλευση των μελών. Οι Γενικές Συνελεύσεις γίνονται κάθε χρόνο κατά το χρόνο και τον τόπο που θα καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Βρίσκονται δε αυτές σε απαρτία όταν είναι παρόντες το ήμισυ τουλάχιστον του όλου αριθμού των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Εφόσον στην πρώτη Συνέλευση δεν προκύψει απαρτία, καλείται δεύτερη, μέσα σε δέκα (10) μέρες με τα ίδια θέματα και πρέπει να είναι παρόντες το 1/3 τουλάχιστον των μελών με δικαίωμα ψήφου, το ίδιο επαναλαμβάνεται και σε Τρίτη πρόσκληση για Συνέλευση και παρόντα μέλη τουλάχιστον είκοσι (20) με δικαίωμα ψήφου.

Μέλος που αδυνατεί να παραστεί στη Συνέλευση μπορεί ν’ αντιπροσωπευτεί από άλλο μέλος με έγγραφη εξουσιοδότηση.

Γενική συνέλευση μπορεί να πραγματοποιηθεί και έκτακτα.

ΑΡΘΡΟ 11

Αρχαιρεσίες του συλλόγου ενεργούνται κάθε διετία και το τελευταίο δεκαήμερο του μήνα Ιανουαρίου του έτους λήξης της θητείας του εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από λογοδοσία του αποχωρούντος Διοικητικού Συμβουλίου. Καταρχήν γίνεται εκλογή τριμελούς εφορευτικής επιτροπής, δια βοής, η οποία διενεργεί τις εκλογές. Τα πρόσωπα αυτά έχουν δικαίωμα να είναι  κι υποψήφιοι των αξιωμάτων για την πλήρωση των οποίων διενεργούνται οι εκλογές. Οι εκλογές γίνονται μόνο με ψηφοδέλτια έντυπα, με μυστική ψηφοφορία και με σταυροδοσία. Κάθε μέλος θέτει έναν σταυρό προτίμησης στον υποψήφιο της αρεσκείας του. Υποψηφιότητες για τα αξιώματα έχουν δικαίωμα να θέσουν τα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου, εφόσον καταθέσουν στο Σύλλογο τη σχετική αίτησή τους επτά (7) μέρες πριν από τις εκλογές.

ΑΡΘΡΟ 12

Τα νεόεκλεγέντα μέλη, εντός 8 ημερών από την εκλογή τους, συνέρχονται σε πρόσκληση του πλειονοψηφήσαντος ή του Προέδρου της προκάτοχης Διοίκησης του Συλλόγου και προβαίνουν μυστικά σε εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα και Ταμία. Παραλαμβάνουν στη συνέχεια τη διοίκηση του Συλλόγου και τη διαχείριση με πρακτικό το οποίο υπογράφουν οι παρόντες, παραλαμβάνοντες κι απερχόμενοι. Τα αξιώματα όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τιμητικά κι οι μετέχοντες – μέλη του Δ.Σ. παρέχουν δωρεάν τις υπηρεσίες τους.

ΑΡΘΡΟ 13

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα και έκτακτα, όταν κριθεί απαραίτητο από τον Πρόεδρο ή ζητηθεί από το 1/3 των μελών του Συλλόγου με αίτησή τους.

ΑΡΘΡΟ 14

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τέσσερα τουλάχιστον μέλη. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Σε ισοψηφία υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

ΑΡΘΡΟ 15

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που κλήθηκε και δεν παραβρέθηκε σε τρεις συνεδριάσεις ή καθυστερεί τις συνδρομές του πέρα των τριών μηνών αδικαιολόγητα αντικαθίσταται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, από τον πρώτο επιλαχόντα.

ΑΡΘΡΟ 16

Το Διοικητικό Συμβούλιο διαχειρίζεται υπεύθυνα την περιουσία του Συλλόγου και γενικά φροντίζει τα συμφέροντα αυτού, κανονίζει και ρυθμίζει τις εισπράξεις και γενικά φροντίζει για τη βελτίωση των συμφερόντων των μελών του Συλλόγου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση του να συνδράμει τα μέλη του Συλλόγου, με άμεση χρηματική συνδρομή σε περίπτωση ύψιστης ανάγκης ή με παροχή οποιωνδήποτε υλικών αγαθών σε περίπτωση αποδεδειγμένης αδυναμίας προμήθειας εξ ιδίων μέσων και μέχρι του ποσού των 3.000€ συνολικά, ετησίως. Για οποιαδήποτε επιπλέον συνδρομή απαιτείται απόφαση της Γ.Σ. του Συλλόγου με πλειοψηφία το ήμισυ των μελών με δικαίωμα ψήφου και πάντα σύμφωνα με το νόμο.

ΑΡΘΡΟ 17

Ο Πρόεδρος διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού συμβουλίου και των γενικών Συνελεύσεων, συντάσσει και υπογράφει  τα πρακτικά μαζί με το Γενικό Γραμματέα καθώς και όλα τα έγγραφα και τις αποφάσεις του Συμβουλίου. Αντιπροσωπεύει το Σύλλογο μαζί με το Γενικό Γραμματέα σε κάθε αρχή καθώς επίσης και μαζί με τον ταμία σε κάθε συναλλαγή. Σε κάθε περίπτωση, κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί ν’ αναθέτει τη διεκπεραίωση οποιασδήποτε συναλλαγής, συμπεραλαμβανομένης και της ανάληψης και είσπραξης χρηματικών ποσών, σε τρίτο πρόσωπο, μέλος του Σωματείου ή συνδεδεμένο με αυτό με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας ή παροχής υπηρεσιών ή σύμβασης έργου, με σχετική ενυπόγραφη εξουσιοδότησή του με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής.

ΑΡΘΡΟ 18

Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί το αρχείο, τη σφραγίδα, το πρωτόκολλο, τα πρακτικά και γενικά φροντίζει για την καλή λειτουργία του Γραφείου Συλλόγου. Συντάσσει πάντοτε πρακτικά τις συνεδριάσεις.

Ο αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε κάθε απουσία του και γενικά υποβοηθεί το έργο του.

ΑΡΘΡΟ 19

Ο ταμίας ενεργεί κάθε είσπραξη, πάντοτε με νόμιμες αποδείξεις, κρατεί και ενημερώνει το βιβλίο Ταμείου του Συλλόγου κι είναι υπεύθυνος για κάθε οικονομική ανωμαλία. Καταθέτει σε Τράπεζα ή στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο κάθε ποσόν που εισπράττει ο Σύλλογος. Μπορεί να έχει εκτός καταθέσεων μόνο το ποσόν των πεντακοσίων ευρώ για τις ανάγκες του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 20

Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται ταυτόχρονα με το Διοικητικό συμβούλιο. Τα τρία πρώτα μέλη αποτελούν την Ελεγκτική Επιτροπή που ελέγχουν τα βιβλία του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 21

Κατά τις Γενικές Συνελεύσεις θα γίνεται απολογισμός του έργου του Συλλόγου και γενικά η Διοίκηση θα ενημερώνει πλήρως τα μέλη για την πορεία και τις ανάγκες του συλλόγου. Η Γενική συνέλευση γίνεται με νόμιμη πρόσκληση που υπογράφουν οι Πρόεδρος και Γραμματέας ή όταν ζητηθεί από το 1/5 των μελών με σχετική αίτησή τους. Η πρόσκληση πρέπει να είναι συγκεκριμένη και ν’ αναγράφει τον σκοπό, τον τόπο και την ημερομηνία Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 22

Για να τροποποιηθεί το παρόν απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με πλειοψηφία του ημίσεως των μελών με δικαίωμα ψήφου και πάντα σύμφωνα με το νόμο. Κατά τον ίδιο τρόπο διαλύεται ο Σύλλογος. Ο σύλλογος διαλύεται επίσης όταν τα μέλη αυτού μειωθούν σε λιγότερα από είκοσι (20).

ΑΡΘΡΟ 23

Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα με τον ίδιο τίτλο του Συλλόγου.

Ο Σύλλογος στεγάζεται σε γραφείο όπου συνεδριάζει και το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι Γενικές Συνελεύσεις γίνονται στον τόπο που καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, είτε στην έδρα είτε αλλού.

Ότι δεν προβλέπεται στο παρόν καταστατικό ρυθμίζεται από το νόμο και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.

ΑΡΘΡΟ 24

Όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία του Συλλόγου σε περίπτωση διάλυσης περιέχονται προς φύλαξη. Στη συνέχεια και κατά την εκκαθάριση διατίθενται σε Σωματείο ή Σύλλογο ή άλλο φορέα με παρεμφερείς σκοπούς, με βάση την απόφαση του Γ.Σ. που αποφασίζει τη λύση του Σωματείου.