Επίδομα Βαριάς Αναπηρίας

Σύμφωνα με τις αριθ. Γ3-Γ4γ/Φ.32/3722/1-10-1992, 4Πγ/Φ32/1201/1995/27-11-1996 και Π3α/Φ.32/3226/13-9-2001 εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας δικαιούχοι του επιδόματος βαριάς αναπηρίας είναι όσοι είναι άμεσα ασφαλισμένοι και δεν έχουν τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση από τον ασφαλιστικό τους φορέα (σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας). 
Ως έλλειψη ασφαλιστικών προϋποθέσεων θεωρείται η έλλειψη αριθμού ενσήμων, χρόνων ασφάλισης, ορίου ηλικίας και όχι η έλλειψη των προϋποθέσεων αναπηρίας (ποσοστό αναπηρίας) όπως ορίζεται αυτό κάθε φορά από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα.

 

Δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης βαριάς αναπηρίας με 67% και άνω:
 

 1. Έμμεσα ασφαλισμένες σύζυγοι που δε λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση για την αναπηρία του ασφαλισμένου από οποιαδήποτε πηγή.
 2. Έμμεσα ασφαλισμένα τέκνα (προστατευόμενα μέλη) που δεν παίρνουν οικονομική ενίσχυση για την αναπηρία τους μεγαλύτερη του ποσού του επιδόματος Βαριάς Αναπηρίας
 3. Τέκνα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου ή εκ μεταβιβάσεως ή προσαύξηση σύνταξης λόγω της αναπηρίας τους με ποσό μικρότερο ή ίσο του ισχύοντος επιδόματος από το πρόγραμμα Βαριάς Αναπηρίας
 4. Ανασφάλιστοι
 5. Ανασφάλιστοι υπερήλικες του ΟΓΑ.
 6. Άμεσα ασφαλισμένοι που δεν έχουν ασφαλιστικές προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση από το ταμείο τους (Ως έλλειψη ασφαλιστικών προϋποθέσεων για συνταξιοδότηση δε θεωρείται η οφειλή εισφορών του ασφαλισμένου προς το Ταμείο του).
 7. Όσοι δεν περιθάλπονται με δαπάνες του Δημοσίου ως εσωτερικού ασθενείς ή τρόφιμοι σε Δημόσια, Νοσηλευτικά ή Προνοιακά Ιδρύματα, αντίστοιχα, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του τριμήνου

 

Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση Ασφαλισμένου
 2. Γνωμάτευση Κ.Ε.Π.Α.
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 4. Φωτοαντίγραφο Βιβλιάριου Νοσηλείας
 5. Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής
 6. Φωτοαντίγραφο αστυνομική ταυτότητας επιδοτουμενου (θεωρημένο)
 7. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας συνδικαιούχου (θεωρημένο)
 8. Εκκαθαριστικό εφορίας ή υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη απο Δ.Ο.Υ. εαν δεν υπάρχει φορολογική δήλωση
 9. Φωτοαντίγραφο Α.Μ.Κ.Α. δικαιούχου
 10. Φωτοαντίγραφο Α.Μ.Κ.Α. συνδικαιούχου
 11. Φωτοαντίγραφο πρώτης σελίδας Βιβλιαρίου Τραπέζης ή καρτέλας Ε.Λ.Τ.Α., με πρώτο όνομα του δικαιούχου και ΙΒΑΝ
 12. Εξουσιοδότηση θεωρημένη με γνήσιο της υπογραφής σε περίπτωση που δεν λαμβάνεται από τον ίδιο τον ανάπηρο το επίδομα  

 

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

 1. Για όσους λαμβάνουν για πρώτη φορά επίδομα, αυτό καταβάλλεται από την ημερομηνία που καταθέτουν αίτηση με όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στην υπηρεσία πρόνοιας του Δήμου.
 2. Για όσους δεν λαμβάνουν για πρώτη φορά επίδομα ισχύουν τα εξής:
 • Όσοι έχουν καταθέσει αίτηση στο ΚΕΠΑ για εξέταση από Υγειονομική Επιτροπή εντός τριών μηνών πριν την ημερομηνία που έχει λήξει η χορήγηση του επιδόματος λόγω λήξης της προηγούμενης απόφασης Υγειονομικής Επιτροπής και η χορήγηση του επιδόματος έχει τεθεί σε αναστολή, το επίδομα καταβάλλεται από την ημερομηνία αναστολής, δηλαδή μία ημέρα μετά την ημερομηνία λήξης της αμέσως προηγούμενης χορήγησης.
 • Όσοι έχουν καταθέσει αίτηση στη ΚΕΠΑ για εξέταση από Υγειονομική Επιτροπή εντός εξαμήνου μετά την ημερομηνία που έχει λήξει η χορήγηση του επιδόματος λόγω λήξης της προηγούμενης απόφασης Υγειονομικής Επιτροπής και η χορήγηση έχει τεθεί σε αναστολή, το επίδομα καταβάλλεται από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης στο ΚΕΠΑ για εξέταση.
 • Όσοι έχουν καταθέσει αίτηση στο ΚΕΠΑ για εξέταση από Υγειονομική Επιτροπή πέραν του εξαμήνου από την ημερομηνία που έχει λήξει η χορήγηση του επιδόματος λόγω λήξης της προηγούμενης απόφασης Υγειονομικής Επιτροπής και η χορήγηση του επιδόματος έχει τεθεί σε αναστολή, το επίδομα καταβάλλεται από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης για χορήγηση επιδόματος στην υπηρεσία της πρόνοιας του Δήμου.

 

Σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10804/528 10-4-2013

Οι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης υποχρεούνται μία φορά το χρόνο κατόπιν σχετικής ειδοποίησης της αρμόδιας υπηρεσίας χορήγησης του επιδόματος να προσέρχονται με την ταυτότητά τους ή άλλο σχετικό έγγραφο στην ως άνω υπηρεσία. Σε περίπτωση αδυναμίας μετακίνησης ή άλλου κωλύματος στην αρμόδια υπηρεσία θα προσέρχεται ο νόμιμος εκπρόσωπος ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του δικαιούχου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται να πραγματοποιείται επίσκεψη κοινωνικού λειτουργού προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ο δικαιούχος βρίσκεται εν ζωή.