Επίδομα Βαριάς Νοητικής Υστέρησης

Δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης Βαριάς Νοητικής Υστέρησης

 1. Άτομα με βαριά νοητική υστέρηση με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω και δείκτη νοημοσύνης κάτω του 30.
 2. Άτομα με σύνδρομο down, με συνοδό βαριά νοητική υστέρηση και ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.
 3. Άτομα με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (παιδικός αυτισμός, αυτισμός) με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.
 4. Να μην λαμβάνουν για την ίδια αιτία άμεσα ή έμμεσα καμία οικονομική ενίσχυση με οποιαδήποτε μορφή (σύνταξη, οικονομική ενίσχυση ή άλλου είδους παροχή) από τον ασφαλιστικό τους ή άλλο φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και εφόσον λαμβάνουν να μην είναι μεγαλύτερη από την κατώτερη βασική σύνταξη του ΟΓΑ.
 5. Να μην νοσηλεύονται σε νοσηλευτικά ιδρύματα ή κλινικές ή παραμένουν ως εσωτερικά σε ιδρύματα (Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. κλπ) ή ιδιωτικούς φορείς και η δαπάνη νοσηλείας ή περίθαλψης τους βαρύνει τον ασφαλιστικό τους φορέα.

Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση  του πατέρα, ή της μητέρας ή του κηδεμόνα της οικογένειας που ζει το άτομο 
 2. Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, του υπεύθυνου είσπραξης στην οποία θα δηλώνονται τα εξής:
  α) Η οικονομική ενίσχυση θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τις ανάγκες του ατόμου με βαριά νοητική υστέρηση,
  β) Ότι ο βαριά νοητικά καθυστερημένος δεν παίρνει από την ίδια αιτία (νοητική υστέρηση) άλλη οικονομική ενίσχυση ή σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή ή ότι παίρνει για την ίδια αιτία ποσό ................. ευρώ από ................ ως επίδομα ή προσαύξηση μισθού ή σύνταξη ή τροφεία - νοσηλεία ή δίδακτρα ανάλογα με την περίπτωση. ,
  γ) Ότι ο βαριά καθυστερημένος είναι ασφαλισμένος (άμεσα ή έμμεσα) στο Δημόσιο, Ι.Κ.Α., Τ.Ε.Β.Ε., Ο.Γ.Α., κλπ. Ειδικά, οι ασφαλισμένοι στο Ι.Κ.Α., οι οποίοι έχουν ασφαλίσει έμμεσα τον ενδιαφερόμενο δηλώνουν αν είναι εργαζόμενοι ή συνταξιούχοι. Οι συνταξιούχοι προσκομίζουν και απόκομμα σύνταξης. Οι ανασφάλιστοι δηλώνουν ότι δεν έχουν καμία ασφάλεια (σε ορισμένες περιπτώσεις δεν αρκεί η υπεύθυνη δήλωση και απαιτείται βεβαίωση).
  δ) Ότι ο δηλών θα ειδοποιήσει αμέσως την αρμόδια Υπηρεσία, σε περίπτωση εισαγωγής του βαριά νοητικά καθυστερημένου για νοσηλεία σε Ίδρυμα ή Νοσοκομείο για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) μηνών, εφόσον η δαπάνη περίθαλψης δεν καλύπτεται αποκλειστικά στην από την οικογένεια πλησίον της οποίας  
 3. 1 φωτογραφία.
 4. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του επιδοτούμενου και του υπευθύνου είσπραξης του επιδόματος.
 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία).
 6. Φωτοαντίγραφο λογαριασμού Δ.Ε.Η. ή 0.Τ.Ε. στο όνομα του ενδιαφερομένου, ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το Δήμο.
 7. Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος είναι ανήλικος να προσκομισθεί βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ.
 8. Βεβαίωση ΑΜΚΑ του δικαιούχου και του υπευθύνου είσπραξης.
 9. Φωτοτυπία βιβλιαρίου λογαριασμού πιστωτικού ιδρύματος ή των ΕΛΤΑ, όπου να αναφέρεται ο αριθμός ΙΒΑΝ, με την προϋπόθεση το πρώτο όνομα του λογαριασμού να είναι του δικαιούχο.
 10. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, του δεύτερου γονέα, ότι συναινεί για την είσπραξη του επιδόματος από τον γονέα που υποβάλλει την αίτηση, χορηγείται από την υπηρεσία.
 11. Γνωμάτευση του Κέντρου Πιστοποίησης της Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α.) για όλες τις περιπτώσεις των δικαιούχων.
 12. Απόφαση δικαστικής συμπαράστασης όταν πρόκειται για ενήλικο άτομο που δεν μπορεί να φροντίζει τις υποθέσεις του λόγω πάθησης.
 13. Φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου ασθενείας (Θεωρημένο).
 14. Απόκομμα σύνταξης αν παίρνει.