Ο ρόλος των γονέων στα παιδιά με σύνδρομο Asperger

 Να του διδάσκουν τους κοινωνικούς κανόνες εξηγώντας ποια είναι η αρμόζουσα συμπεριφορά.

 Να του δημιουργούν κατάλληλες συνθήκες για επαφές και σχέσεις με άλλα παιδιά, ενθαρρύνοντας ομαδικά παιχνίδια, αθλητικές, καλλιτεχνικές δραστηριότητες κ.λπ.

 Κυρίως, να δείχνουν σεβασμό στις ιδιαιτερότητές του και να ενισχύουν τις ικανότητές του.